میراث وحی، از شما دعوت می کند هر آنچه در خزینه ی فعالیتهای خود دارید و برای عرضه به روحانیون و دیگر متولیان فرهنگی مفید می دانید، برای استفاده ی دیگران به دست ما برسانید تا پس از تأیید کیفی، از طرف شما به فروش برسد.

یک ایده ی فرهنگی با ارزش که دست شما را می بوسد: کارت هدیه فرهنگی

یک ایده ی فرهنگی با ارزش که دست شما را می بوسد: کارت هدیه فرهنگی طرح 1: کارت هدیه فرهنگی تک برگهای فرم فلش کارت، شبیه برگه های دعا... با محتواهای غنی فرهنگی (مختصر و مفید) با زبان هنر، به قصد نهادینه کردن مفاهیم کلیدی و اصلاح باورها، شامل موضوعاتی که از جذابیت کافی برخوردار باشد و در یک صفحه مراد را برساند، از جمله محتواها: اصلاح باورهای مذهبی، انتقال یک مفهوم کلیدی، بیداری دادن نسبت به آسیبهایی که فرهنگ را تهدید می کند، ترویج نمادها و شعائر الهی، اصلاح فرهنگ ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(1):